1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?

ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DA FONSAGRADA é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores, cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudos de mercado e análise estatísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do RESPONSABLE.
  • Remitir o boletín informativo en liña, sobre novidades, ofertas e promocións na nosa actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

  • Co consentimento do USUARIO: remisión de comunicacións comerciais e do boletín informativo.
  • Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticas, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a pedimento do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros salvo, se fose necesario para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DA FONSAGRADA. OS CHAOS, S/n - 27100 A Fonsagrada (Lugo). E-mail: asgafon@yahoo.es

2. CARÁCTER OBRIGATORIO Ou FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información adecuada para que poidan exercelos.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirche ao RESPONSABLE a través de ASOCIACIÓN DE GANDEIROS DA FONSAGRADA. OS CHAOS, S/n - 27100 A Fonsagrada (Lugo). E-mail: asgafon@yahoo.es

Produto engadido á lista de desexos

Utilizamos cookies propias para o correcto funcionamento da web e do seu servizo. Os de terceiros para coñecer mellor o tráfico da nosa web.